LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 15e12bd2ba95f657d298c42b430271f9782e362e5b8908855f739d7e7cda1a2e

txid 15e12bd2ba95f657d298c42b430271f9782e362e5b8908855f739d7e7cda1a2e
locktime 0
version 1
coinbase 03b36b0b0101
.k 
Outputs
address value
ztdTxzHA4zF38r8i3647mbLJaaAQbhTRgKA 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25