LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 314b9c7c815980c513a7e18016cab9a562759bbf7412fdfe6fc9c409511360db

txid 314b9c7c815980c513a7e18016cab9a562759bbf7412fdfe6fc9c409511360db
locktime 0
version 1
coinbase 03db130f0101
.
Outputs
address value
ztczkJ2HvRFTu5dWM8H51ZaZSK62BPrZK8m 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625