LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 4ef018fcddc1a6ea029b7008387d70bcb10079b9e2335a97a91bfcd07d805032

txid 4ef018fcddc1a6ea029b7008387d70bcb10079b9e2335a97a91bfcd07d805032
locktime 0
version 1
coinbase 03909d0c0101
.. 
Outputs
address value
ztekePrrmDAdaoBburViYThK2SbqS2v9LtM 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25