LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 568eed17afe1bc94776539bb72f307f5132c416f2ae58858f482661be228d888

txid 568eed17afe1bc94776539bb72f307f5132c416f2ae58858f482661be228d888
locktime 0
version 1
coinbase 03111d0b0101
 
Outputs
address value
ztX88mNXUYZTdq7i4amQCDzVGnS1HHHCQBf 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25