LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 5bde562edd0bcc8f01fe35b5688365a9936a8dfdc58c7ff59a60fdf9d7c04277

txid 5bde562edd0bcc8f01fe35b5688365a9936a8dfdc58c7ff59a60fdf9d7c04277
locktime 0
version 1
coinbase 0351130f0101
Q
Outputs
address value
ztkSqo63BRJGsyUQ9tUAAJcosozs3V4Zszo 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625