LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 68b47e2261287a7f098cc21757fcfee06e5f6c3a0c9da975a0bcc4045baeff43

txid 68b47e2261287a7f098cc21757fcfee06e5f6c3a0c9da975a0bcc4045baeff43
locktime 0
version 1
coinbase 036b130f0101
k
Outputs
address value
ztp9xV8VasVRgUKfETcGDYSfkxKg3z84TLL 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625