LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 7a4be40aee810187b24a3b8142911784e5491bd91aad412bcf546c15423d2c3f

txid 7a4be40aee810187b24a3b8142911784e5491bd91aad412bcf546c15423d2c3f
locktime 0
version 1
coinbase 03b4130f0101
.
Outputs
address value
ztTn1UQwUqcEVRDHoyf7pCtjMCdTu734VMG 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625