LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 80a03739fd19a6ba06ab79bccd023be1fdc93dab7961b8d226d31e058e3cc879

txid 80a03739fd19a6ba06ab79bccd023be1fdc93dab7961b8d226d31e058e3cc879
locktime 0
version 1
coinbase 037c130f0101
|
Outputs
address value
ztdNKfERjGskoDJB4d2MpLU4yQa7f143gkK 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625