LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 87a2f71e5b31f2648e30137533742f4b7134edaff3ea0b63b97663f750d7a1c1

txid 87a2f71e5b31f2648e30137533742f4b7134edaff3ea0b63b97663f750d7a1c1
locktime 0
version 1
coinbase 03e8130f0101
.
Outputs
address value
ztVFpdbv3ribgFgyJQ23ZStL7eoCAMN4Lnm 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625