LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 983286f1173d348e246107f4e5cf3e810b5189358a89aaae2bb5670dcc5177ca

txid 983286f1173d348e246107f4e5cf3e810b5189358a89aaae2bb5670dcc5177ca
locktime 0
version 1
coinbase 03b9970d0101
.. 
Outputs
address value
ztYBnH1pGkmaXDnZi8aka5Hp8Q194aTEVza 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625