LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction 99ec6512703748a48b16613682a3404a8bae04fd5938b12ab6c14c4ad5f703b0

txid 99ec6512703748a48b16613682a3404a8bae04fd5938b12ab6c14c4ad5f703b0
locktime 0
version 1
coinbase 034da30e0101
M.
Outputs
address value
ztXxFDh4K8wTSL9v3jTQZkuJUSr62yEJAfX 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625