LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction b848bd70223866a7d36a0f6b18ee0462e3674173843f9fc5cee889963a18043f

txid b848bd70223866a7d36a0f6b18ee0462e3674173843f9fc5cee889963a18043f
locktime 0
version 1
coinbase 031ee10b0101
. 
Outputs
address value
ztcB3jL6NPwLFPTdCkZ4qHyGoBuLZjaQzQe 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25