LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction c41b255a196f4f481ebb8694a438b8134d6887be446392b9a39be63749b59601

txid c41b255a196f4f481ebb8694a438b8134d6887be446392b9a39be63749b59601
locktime 0
version 1
coinbase 03a0130f0101
.
Outputs
address value
ztg4ZDa5c1CKZM4PGy8uyUkywRUnrY8KPrC 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625