LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction ccd48f953589a809bd856fe1f89185f767f5ddf5d7075aaa4146c7c39605966b

txid ccd48f953589a809bd856fe1f89185f767f5ddf5d7075aaa4146c7c39605966b
locktime 0
version 1
coinbase 03af130f0101
.
Outputs
address value
ztaSK8YK8PSUNXn2Y1vdWUSiD5ZmZ5YzaBv 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625