LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction dc8549d6402af9398c6d0458809809c7ffffb4eb5f2f51b9843c29e9608bb283

txid dc8549d6402af9398c6d0458809809c7ffffb4eb5f2f51b9843c29e9608bb283
locktime 0
version 1
coinbase 03c9130f0101
.
Outputs
address value
ztiC6DUVkDUXkurkZzPzaNe9s7kg1iYCvhF 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625