LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction e2baa107744355e36d266dadccd4c51dfc8f941764e378f6a13307f739efc453

txid e2baa107744355e36d266dadccd4c51dfc8f941764e378f6a13307f739efc453
locktime 0
version 1
coinbase 03c6130f0101
.
Outputs
address value
ztgcFogiQGhS3MraFZg1HLifZiTrMvB2b2S 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625