LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction e7ebb061ffa6b1de843c1376c73c3c180a634faefcd459b6d68a4ecc03db0eef

txid e7ebb061ffa6b1de843c1376c73c3c180a634faefcd459b6d68a4ecc03db0eef
locktime 0
version 1
coinbase 036c130f0101
l
Outputs
address value
ztc8KPRYtKHkoBJeCwWHzuCjUD45y7xGMrg 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625