LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction e9df3f2eec69259730f869398870eb93f047d80b0bea3e9a7400c786817ac887

txid e9df3f2eec69259730f869398870eb93f047d80b0bea3e9a7400c786817ac887
locktime 0
version 1
coinbase 03b7e00b0101
.. 
Outputs
address value
ztaH1fR6yyygRdpyFyp8162PvjkwkobDaPR 7.5
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 2.5
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 1.25
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 1.25