LBE (CSS Enhanced) Horizen_Sidechains_Testnet Block Explorer

Horizen_Sidechains_Testnet Transaction f0dc429df3f7ef642592938d949b71546eb843cd8e4a372098dd644c19de4b2c

txid f0dc429df3f7ef642592938d949b71546eb843cd8e4a372098dd644c19de4b2c
locktime 0
version 1
coinbase 034f980d0101
O. 
Outputs
address value
ztmoMKCHi9V5HXaz91tkn6vdGuCJfXvcB9v 3.75
zrFzxutppvxEdjyu4QNjogBMjtC1py9Hp1S 1.25
zrS7QUB2eDbbKvyP43VJys3t7RpojW8GdxH 0.625
zrFr5HVm7woVq3oFzkMEdJdbfBchfPAPDsP 0.625